ข่าวและประกาศ

Picture of Admin SLC
ขอเปิดรายวิชาใน moodle (สำหรับอาจารย์)
by Admin SLC - Tuesday, 7 January 2020, 10:19 AM
 

1.อาจารย์ส่ง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.) มาที่รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา tadchanon@slc.ac.th 

2. การ login เข้าสู่ระบบโดย Username : (รหัสประจำตัวอาจารย์) / Password : Slc*(รหัสประจำตัวอาจารย์)

3. เมื่อเปิดรายวิชาเรียบร้อยแล้วหากต้องการนำข้อมูลต่างๆ เข้าสู่รายวิชาอาจารย์สามารถส่งไฟล์มาที...

Read the rest of this topic
(59 words)
 
Picture of Admin SLC
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกคณะ
by Admin SLC - Monday, 15 January 2018, 8:43 AM
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกคณะใช้ log in เข้าระบบด้วย

username: รหัสประจำตัวนักศึกษา 

password: Slc*ตามด้วยรหัสประจำนักศึกษา (เช่น Slc*1234)

 
Picture of Admin SLC
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
by Admin SLC - Thursday, 10 August 2017, 3:57 PM
 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะให้นักศึกษาเข้าระบบด้วย

username : รหัสประจำตัวนักศึกษา (เช่น ถ้ามีรหัสประจำตัว คือ1234 จะได้ username คือ 1234 )

password : Slc@ตามด้วยรหัสประจำตัวนักศึกษา (เช่น ถ้ามีรหัสประจำตัว คือ1234 จะได้ password คือ Slc@1234)